„Zvířecí hudba“ - zvířata, věci, krajiny a zátiší… sluchem.

Kosí zpěv: základní kurz kosího jazyka v sedmi lekcích.

Obrázek kosa

Vítejte na stránkách kurzu, jaký v nabídce běžných jazykových škol nenajdete. Stránky jsou momentálně ve výstavbě, autor chystá několik jednoduchých lekcí, v nichž se budete moct seznámit s řečí, kterou při svém jarním zpěvu používá kos černý. Prozatím nabízíme alespoň ukázku z připravované kapitoly o stavbě kosího zpěvu.

Kosí projev je bohatě členěný podobně, jako se lidská řeč člení na slova, slabiky a hlásky, které lze různě přehazovat a kombinovat a vytvářet tak z hlásek jiné slabiky a ze slabik nová slova. Pojmenování jednotlivých částí zpěvu je ale poněkud nejednotné a navíc je většina literatury psaná anglicky, což správnou volbu českých slov ještě komplikuje. My budeme říkat v případě kosa celému jeho projevu píseň, jednotlivým jejím krátkým úsekům strofy (v literatuře se ale strofám někdy říká písně) a ty dále dělit na motivy a figury.

Úryvek kosí písně s naznačeným členěním na strofy a figury je na následujícím obrázku. Doporučujeme vyzkoušet možnost pomalého přehrávání, ukázky v přibližně třetinové rychlosti odhalují nečekaně detailní propracování kosí řeči sotva postřehnutelné při běžném poslechu. V diagramu jsou použity tzv. spektrogramy, které znázorňují zvuk pomocí obrazu.

Volume Rychlost:
Píseň
Strofa
Figura